Stichting Bijbelwinkel EZRA

Doelstelling

De stichting heeft ten doel om - krachtens het zendings-bevel van de Here Jezus Christus - het evangelie bekend te maken onder alle volken, d.m.v. Bijbelgetrouwe lectuur als een vitaal en door God gegeven instrument voor evange-lisatie en voor de opbouw van de gemeente.
De stichting wil zich - ten dienste van alle volken, kerken en zendingen - wijden aan de vervaardiging, uitgave, ver-koop en verspreiding van Bijbelgetrouwe lectuur.

Bijbelwinkel Ezra wil dit doel bereiken door:
1. Bijbelwinkel EZRA te exploiteren door de verkoop en verspreiding van de Bijbel, Bijbelgedeelten en Bijbelge-trouwe lectuur, evenals aanverwante artikelen als kaarten, kalenders, audio-visuele hulpmiddelen voor het gebruik in zondagscholen, kinderclubs en dergelijke, CD, DVD en software en schrijfbehoeften en snuisterijen.
Het stimuleren en samenwerken met christenen ter bevordering van het inrichten van boekentafels in kerken en dergelijke plaatsen van samenkomst, op conferenties, markten, beurzen, bijeenkomsten en andere evenementen en ter bevordering van colportagewerk, uitleenbibliotheken en schriftelijke bijbelcursussen.
2. Het bevorderen van het gebruik van bijbelgetrouwe lectuur te verspreiden door:
- Gelovigen aan te moedigen zulke lectuur te verspreiden.
- Voorlichting te geven over het doel en de arbeid van de stichting.
- Het begeleiden en adviseren van gelovigen, die actiever betrokken willen worden bij de dienst van lectuur-verspreiding en evangelisatie.
- Alle andere middelen die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn.