Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de Stichting

Stichting Bijbelwinkel Ezra
Adres: Kouvenderstraat 160, 6431 HH, Hoensbroek
Telefoonnummer: 045-5232770
E-mailadres: info@bijbelwinkelezra.nl
KvK-nummer: 14073605
Btw-nummer: NL810781335B01


Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en bestelling bij Stichting Bijbelwinkel Ezra (hierna: Bijbelwinkel Ezra) en op elke overeenkomst die tussen Bijbelwinkel Ezra en consument wordt aangegaan.
2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 – Het Aanbod en Overeenkomst
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend en Bijbelwinkel Ezra is gerechtigd het aanbod of de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bijbelwinkel Ezra niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. De voorraadstatus die vermeld wordt op de website kan afwijken van de daadwerkelijke voorraad en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
7. Bijbelwinkel Ezra is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 4 – Prijzen en Betalingen
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is Bijbelwinkel Ezra niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren. Bijbelwinkel Ezra zal de consument hiervan op de hoogte stellen en deze de gelegenheid geven de bestelling binnen te annuleren.
4. Bestellingen via de website kunnen betaald worden met iDeal, VVV Cadeaukaart of Ezra Cadeaukaart; wanneer u op een andere manier wenst te betalen, neem dan contact op met Bijbelwinkel Ezra.
5. Bij levering op rekening: voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bijbelwinkel Ezra te melden.
7. In geval van wanbetaling van de consument heeft Bijbelwinkel Ezra behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
8. Bijbelwinkel Ezra is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de consument aan alle verplichtingen is voldaan.


Artikel 5 – Levering en Uitvoering
1. Bijbelwinkel Ezra zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bijbelwinkel Ezra kenbaar heeft gemaakt.
3. Levering geschiedt via PostNL.
4. Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,95 (ongeacht het aantal producten en gewicht); verzendkosten naar het buitenland op aanvraag.
5. Indien de consument diverse artikelen in één bestelling plaatst via de webwinkel en daarbij kiest voor bezorging, worden er één keer verzendkosten berekend. Wanneer één of meerdere producten een langere levertijd hebben, wordt de complete bestelling verzonden zodra alle producten op voorraad zijn. U kunt contact opnemen met Bijbelwinkel Ezra als u uw bestelling in dit geval in delen wilt ontvangen.
6. Voor goederen welke na aankoop door middel van de webwinkel door de klant worden afgehaald in de winkel, worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.
7. De door Bijbelwinkel Ezra opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij Bijbelwinkel Ezra niet binnen 30 dagen levert. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
8. Wanneer Bijbelwinkel Ezra aangeeft dat de levertijd langer zal zijn dan 30 dagen en de consument geeft aan de bestelling toch uitgevoerd wenst te hebben (speciale zoekopdrachten / leveringen), valt dat deel van bestelling verder buiten deze algemene voorwaarden. Bijbelwinkel Ezra maakt in dat geval met de consument afzonderlijke afspraken waarmee de consument akkoord dient te gaan voordat Bijbelwinkel Ezra zich zal inspannen om het product toch zo spoedig als mogelijk aan de betreffende consument te leveren.
9. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Bijbelwinkel Ezra dit z.s.m. laten weten aan de consument.
10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Bijbelwinkel Ezra tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan Bijbelwinkel Ezra bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11. De consument heeft de verplichting om bij aflevering van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient deze per direct doch in ieder geval binnen drie dagen na aflevering dit via e-mail, Whatsapp of telefonisch te melden aan Bijbelwinkel Ezra.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of bezorging bij een pakketpunt.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product met alle geleverde toebehoren in dezelfde staat te worden geretourneerd als het ontvangen is. Dit betekent dat het opnieuw ter verkoop kan worden aangeboden.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, via e-mail, Whatsapp of telefonisch en gemotiveerd kenbaar te maken aan Bijbelwinkel Ezra. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen na aflevering retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Bijbelwinkel Ezra heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Verzend- of bezorgkosten van het te retourneren artikel komen voor rekening van de koper en worden niet vergoed door Bijbelwinkel Ezra; Bijbelwinkel Ezra zal de door u gedane betaling binnen 30 dagen aan u restitueren. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de Bijbelwinkel Ezra. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
6. De volgende goederen en artikelen worden uitgesloten van het herroepingsrecht:
- die speciaal voor de consument en dus op aanvraag worden besteld.
- die door Bijbelwinkel Ezra tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die door hun aard (bijvoorbeeld grootte of kwetsbaarheid) niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bijbelwinkel Ezra geen invloed heeft;
- losse kranten en tijdschriften;
- tweedehandse artikelen.


Artikel 7 – Conformiteit en Garantie
1. Bijbelwinkel Ezra staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Bijbelwinkel Ezra via e-mail, Whatsapp of telefonisch te worden gemeld. Retournering van de producten dient te geschieden in overleg met Bijbelwinkel Ezra en in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Eventuele verzend- of bezorgkosten die hiertoe gemaakt worden zijn voor rekening van de consument.
3. De garantietermijn van Bijbelwinkel Ezra komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bijbelwinkel Ezra is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4. De garantie geldt niet indien:
- de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bijbelwinkel Ezra en/of op de verpakking behandeld zijn;
- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 8 – Communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Bijbelwinkel Ezra, dan wel tussen Bijbelwinkel Ezra en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Bijbelwinkel Ezra, is Bijbelwinkel Ezra niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de kant van Bijbelwinkel Ezra.


Artikel 9 – Toepasselijk Recht, Klachten en Geschillen
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 1 maand volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Bijbelwinkel Ezra, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij Bijbelwinkel Ezra ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Bijbelwinkel Ezra binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
4. Alle geschillen tussen Bijbelwinkel Ezra en consument zullen indien nodig voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.